1003 ఆత్మల విజ్ఞాన శాస్త్రం

1003 రోజుల విశ్వ కళ్యాణ యఙ్ఞం

పుణ్య దంపతుల సభ్యత్వ నమోదు


1 ఆత్మకి, 24 గంటల ఆత్మ భీజాక్షర పారాయణం, ఓక పుణ్య దంపతుల జంటపైన చేయబడును
భర్త వివరాలు