ఆధునిక మహిళ – 7 – ధైర్యమే స్త్రీకి ఆధారం

70

స్వయంభూః ఆదిపరబ్రహ్మ జైమహావిభోశ్రీః వారు మహిళలను శక్తివంతులను, జ్ఞానవంతులను, చైతన్యవంతులను చేయుటకై ఓమౌజయః విశ్వమహిళా సేవాసమితిని స్థాపించడం జరిగినది. నేటి ఆధునిక మహిళలకు ఆది సనాతనమైనటువంటి హైందవ ఋషీధర్మ సంస్కృతిని బోధించి వారిని కుటుంబ విజేతలుగా, సామాజిక విజేతలుగా, ప్రపంచ విజేతలుగా తీర్చిదిద్ది, వారిని జీవన్ముక్తులను చేయడమే ఈ ఓమౌజయః విశ్వమహిళా సేవాసమితి యొక్క ప్రధాన లక్ష్యం.
ఆధునిక మహిళ-7 ‘‘ధైర్యమే స్త్రీకి ఆధారం’’ అను ఈ పుస్తకము ద్వారా స్వయంభూ: ఆదిపరబ్రహ్మ జైమహావిభోశ్రీ: వారి రెండు ఓమౌజయ: విశ్వమహిళా సేవాసమితి సత్సంగాలను ఇవ్వడము జరిగినది.
స్త్రీలోని బహీనతలు అయినటువంటి ఈర్ష్య, అసూయ, ద్వేషము మరియు దు:ఖము గురించి, వాటి నుండి స్త్రీ మోక్షం పొందడానికి ఏవిధంగా తాను మార్పు చెందాలనే విషయాల గురించి ఈ సత్సంగము ద్వారా జైమహావిభోశ్రీ: వారు వివరించారు.
వంట చేయడం ద్వారా, పవిత్రత, మౌనం, స్మృతి, ఏకాంతం, ఎరుక అనే ఐదు నియమాలను గృహంలో పాటించడం ద్వారా స్త్రీ ఎటువంటి శుభలాభాలను పొందుతుందో, అలాగే వీటి ద్వారా అతి సులువుగా జీవన్ముక్తిని ఎలా పొందాలో, మరియు వంటగది యొక్క వాస్తును గురించి విశేషముగా వివరించడం జరిగినది.
         ప్రతి మహిళ ఈ పుస్తకమును చదివి, చదివించి, ఈ యొక్క ప్రకృతి సూక్ష్మ జీవన రహస్యాలను ఆచరించి, తాను తరించి, తన తోటి వారిని తరింపచేయవసిందిగా మనవి!
        ఈ పుస్తకము చదివి ఆదర్శ మహిళగా  వెలుగొందాలని ఆకాంక్షిస్తున్నాము. మీరు వెలిగి పదిమంది జీవితాలో వెలుగును పంచి, ఇటు మీ జీవితాలను, అటు వారి జీవితాలను ధన్యము చేస్తారని అభిలాషిస్తున్నాము.

Category:

Additional information

Weight 0.166 kg
Dimensions 21.59 × 2 × 13.97 cm