ఆధునిక మహిళ 20

140

ఆధునిక మహిళ 20

ఓమౌజయః శ్రీ శ్రీ శ్రీ పరమపూజ్య మహా ప్రేమావతార స్వయంభూః ఆదిపరబ్రహ్మ జైమహావిభోశ్రీః వారు మహిళలను శక్తివంతులను, జ్ఞానవంతులను, చైతన్యవంతులను చేయుటకై ఓమౌజయాః విశ్వమహిళా సేవాసమితిని స్థాపించడం జరిగినది. నేటి ఆధునిక మహిళకు ఆది సనాతనమైనటువంటి హైందవ ఋషీధర్మ సంస్కృతిని బోధించి వారిని కుటుంబ విజేతలుగా, సామాజిక విజేతలుగా, ప్రపంచ విజేతలుగా తీర్చిదిద్ది, వారిని జీవన్ముక్తులను చేయడమే ఈ ఓమౌజయః విశ్వమహిళా సేవాసమితి యొక్క ప్రధాన లక్ష్యం.
ఆధునిక మహిళ-20 “స్త్రీ చిరునవ్వులో దేవతలు నివాసముంటారు” అను ఈ పుస్తకము ద్వారా శ్రీ శ్రీ శ్రీ పరమపూజ్య మహా ప్రేమావతార స్వయంభూః ఆదిపరబ్రహ్మ జైమహావిభోశ్రీః వారి ఓమౌజయాః విశ్వమహిళా సేవాసమితి సత్సంగములను ఇవ్వడము జరిగినది.
ఈ యొక్క పుస్తకంలో జైమహావిభోశ్రీః వారు గాయత్రి మండలంలోని పన్నెండవపాదం గురించి వివరించడం జరిగింది. ఈ కాలంలో చాలామంది ఆడపిల్లలు, మహిళలు కుటుంబంలో, సమాజంలో, ఉద్యోగస్థానంలో ఎన్నో వేధింపులను, సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నారు. జైమహావిభోశ్రీః వారు ఈ సత్సంగములో ఒక స్త్రీ అవాంఛనీయ సంఘటనలు ఎలా ఎదుర్కోవాలో చాలా చక్కగా వివరించారు. అదేవిధముగా ఒక తల్లి అమ్మాయిలకు బోధించవలసిన విషయాల గురించి, పిల్లలను ఎలా పెంచాలో మన గ్రంథాలలో ఉన్న విషయాలను మనకు అర్థమయ్యే భాషలో చాలా సులభంగా, మనం ఆచరించదగిన పద్ధతులతో జైమహావిభోశ్రీః వారు చాలా అద్భుతంగా వివరించారు.
ఒక మహిళ కామ క్రోధ లోభ మోహ మద మాత్సర్యాలను కలిగిఉన్న వ్యక్తులతో ఎలా ప్రవర్తించాలి. మాట్లాడాలి, వారితో ఎలా ఉండాలి అనే విషయాల గురించి జైమహావిభోశ్రీః వారు వివరించారు.
ప్రతి మహిళ ఈ పుస్తకమును చదివి, చదివించి, ఈ యొక్క ప్రకృతి సూక్ష్మ జీవన రహస్యాలను ఆచరించి ఆదర్శమహిళగా వెలుగొందాలని ఆకాంక్షిస్తున్నాము. తాను తరించి, తన తోటివారిని తరింపజేయాల్సిందిగా మనవి! మరియు మీరు వెలిగి పదిమంది జీవితాలలో వెలుగును పంచి, ఇటు మీ జీవితాలను అటు వారి జీవితాలను ధన్యము చేయగలరని అభిలాషిస్తున్నాము.

Category:

Description

ఆధునిక మహిళ 20

ఓమౌజయః శ్రీ శ్రీ శ్రీ పరమపూజ్య మహా ప్రేమావతార స్వయంభూః ఆదిపరబ్రహ్మ జైమహావిభోశ్రీః వారు మహిళలను శక్తివంతులను, జ్ఞానవంతులను, చైతన్యవంతులను చేయుటకై ఓమౌజయాః విశ్వమహిళా సేవాసమితిని స్థాపించడం జరిగినది. నేటి ఆధునిక మహిళకు ఆది సనాతనమైనటువంటి హైందవ ఋషీధర్మ సంస్కృతిని బోధించి వారిని కుటుంబ విజేతలుగా, సామాజిక విజేతలుగా, ప్రపంచ విజేతలుగా తీర్చిదిద్ది, వారిని జీవన్ముక్తులను చేయడమే ఈ ఓమౌజయః విశ్వమహిళా సేవాసమితి యొక్క ప్రధాన లక్ష్యం.
ఆధునిక మహిళ-20 “స్త్రీ చిరునవ్వులో దేవతలు నివాసముంటారు” అను ఈ పుస్తకము ద్వారా శ్రీ శ్రీ శ్రీ పరమపూజ్య మహా ప్రేమావతార స్వయంభూః ఆదిపరబ్రహ్మ జైమహావిభోశ్రీః వారి ఓమౌజయాః విశ్వమహిళా సేవాసమితి సత్సంగములను ఇవ్వడము జరిగినది.
ఈ యొక్క పుస్తకంలో జైమహావిభోశ్రీః వారు గాయత్రి మండలంలోని పన్నెండవపాదం గురించి వివరించడం జరిగింది. ఈ కాలంలో చాలామంది ఆడపిల్లలు, మహిళలు కుటుంబంలో, సమాజంలో, ఉద్యోగస్థానంలో ఎన్నో వేధింపులను, సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నారు. జైమహావిభోశ్రీః వారు ఈ సత్సంగములో ఒక స్త్రీ అవాంఛనీయ సంఘటనలు ఎలా ఎదుర్కోవాలో చాలా చక్కగా వివరించారు. అదేవిధముగా ఒక తల్లి అమ్మాయిలకు బోధించవలసిన విషయాల గురించి, పిల్లలను ఎలా పెంచాలో మన గ్రంథాలలో ఉన్న విషయాలను మనకు అర్థమయ్యే భాషలో చాలా సులభంగా, మనం ఆచరించదగిన పద్ధతులతో జైమహావిభోశ్రీః వారు చాలా అద్భుతంగా వివరించారు.
ఒక మహిళ కామ క్రోధ లోభ మోహ మద మాత్సర్యాలను కలిగిఉన్న వ్యక్తులతో ఎలా ప్రవర్తించాలి. మాట్లాడాలి, వారితో ఎలా ఉండాలి అనే విషయాల గురించి జైమహావిభోశ్రీః వారు వివరించారు.
ప్రతి మహిళ ఈ పుస్తకమును చదివి, చదివించి, ఈ యొక్క ప్రకృతి సూక్ష్మ జీవన రహస్యాలను ఆచరించి ఆదర్శమహిళగా వెలుగొందాలని ఆకాంక్షిస్తున్నాము. తాను తరించి, తన తోటివారిని తరింపజేయాల్సిందిగా మనవి! మరియు మీరు వెలిగి పదిమంది జీవితాలలో వెలుగును పంచి, ఇటు మీ జీవితాలను అటు వారి జీవితాలను ధన్యము చేయగలరని అభిలాషిస్తున్నాము.

Additional information

Weight 0.214 kg
Dimensions 13.7 × 1.27 × 21.59 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.